banner
   
Home Geelbuikvuurpad - Bombina variegata Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting

endemisch in Europa en leeft in grote delen van centraal- en zuidelijk Europa, met uitzondering van het Iberisch Schiereiland, delen van de Balkan en rond de poolgrens

Geelbuikvuurpad Blijdorp 2010 Geelbuikvuurpad Blijdorp 2010
De ♂ hebben geen kwaakblaas en produceren een relatief zacht geluid ze kwaken meestal drijvend in het water.

Kenmerkend is de hart- tot druppelvormige pupil, een dergelijke vorm komt maar bij
weinig andere kikkers voor. Een ander verschil met veel kikkers is het ontbreken van
een kwaakblaas bij de mannetjes.

In Nederland komt de geelbuikvuurpad alleen nog voor in Zuid-Limburg.
De kikker trekt voor de voortplanting naar liefst tijdelijke wateren; warme, ondiepe,
niet-begroeide waterpartijen die veelal snel uitdrogen.
De metamorfose is hierop aangepast door een zeer snelle ontwikkeling van ei tot kleine kikkertjes binnen acht weken.

Gedurende de voortplantingstijd is de kikker zowel nacht- als dagactief, in de wintermaanden meer schemer- en nachtactief, alleen na een regenbui zijn de kikkers overdag wel eens te zien.

Nadat het vrouwtje haar eitjes heeft afgezet worden deze door het mannetje bevrucht.

Geelbuikvuurpad Blijdorp 2010

De eitjes worden in kleine groepjes van enkele tot enkele tientallen afgezet tegen ondergedoken plantendelen als takken en bladeren.

Prooien worden vooral op het land gevangen, ook de in het water levende kreeftachtigen worden vaak op de oever gegeten.

 

Jaarlijks kan een ♀ ongeveer 120-170 eitjes produceren

 
Leefomgeving Broedtijd
   

overstromings-zones van beek-
en rivierdalen

2-3 dagen

kikkervisjes zijn dan 7-9 mm.
Na 6-10 weken is de lengte 55 mm. waarna de meta-morfose plaats-vindt

 
Voedsel Leeftijd
   

larven en insecten

27 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

3,5-4,5 cm.
max. 5,6 cm.
♂ ietskleiner
dan ♀

Na de metamorfose duurt het meestal twee jaar voordat het juveniel vol-wassen is, in zeld-zame gevallen al na één jaar.

De kikker komt nog voor in 't Rooth, Julianagroeve, Gerendal, Berghofwei en Wahlwiller.

In Nederland komt de kikker slechts in een zeer beperkt deel van Limburg voor en staat op de Nederlandse rode lijst te boek als ernstig bedreigd.

Tegenwoordig wordt de geelbuikvuurpad in Nederland alleen vertegenwoordigd door
vijf populaties in Limburg, met een geschat aantal van zo'n 250 exemplaren (2006).

Om de soort voor uitsterven te behoeden worden regelmatig tellingen uitgevoerd door werkgroepen als het Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad om de status te monitoren. Daarnaast zijn er op twee plaatsen larven uitgezet in de hoop een nieuwe populaties te vestigen.

In de Groeve Blom bij Terblijt zijn vanaf 2005 1289 larven uitgezet. Ook bij de Meertens-groeve bij Vilt zijn exemplaren uit-gezet. Alle uitge-zette exemplaren zijn in gevangen-schap opgekweekt.